Konverentsil osalemise tingimused

Konverents on ühepäevane ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF)[1] ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest. Konverents on osalejale tasuta, kui see läbitakse täies mahus.

Konverentsile registreerimisega avaldab osaleja soovi osaleda konverentsi päeval ja kinnitab, et on tutvunud ja nõus osalemise põhimõtetega, on teadlik ettenähtud osalemismahust ja katkestamistasust ning on informeerinud oma asutuse koolitus-personalispetsialisti võimalikest katkestamise kuludest sh, et asutus võtab endale kohustuse hüvitada katkestamise kulud konverentsi läbiviijale.

Katkestamine

Konverentsile registreerunud ja kinnitatud isiku mitteosalemisega kaasnevad kulud ei ole Euroopa Sotsiaalfondi tingimuste kohaselt abikõlbulikud, mistõttu tuleb need hüvitada katkestanud osalejal (või tema tööandjal). Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata või teatab oma loobumisest vähem kui 15 tööpäeva enne konverentsi toimumist ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat.

Katkestajate kulude hüvitamine

Katkestaja mitteosalemisega kaasnevate kulude kohta esitab konverentsi läbiviija Kingent Management OÜ katkestaja asutusele arve, mis on kuni 355 eurot (sisaldab käibemaksu).

Kui registreerunud osaleja leiab enda kohale konverentsi sihtgruppi kuuluva asendaja, siis katkestamise kulusid ei kaasne. Asendajaks ei saa olla isik, kes juba on samale konverentsile osalejana kinnitatud.

Konverentsil osaleva(te) isiku(te) asutus võtab konverentsi läbiviija ees kohustuse tasuda iga oma asutuse katkestaja konverentsikoha hinna.

Mida teha, kui pärast registreerimist ja osalemise kinnituse saamist selgub, et osavõtmine ei ole võimalik?

Kui peale registreerumist ja osalemise kinnituse saamist selgub, et registreerunul ei ole siiski võimalik konverentsil osaleda, palume sellest esimesel võimalusel teada anda registreerimise haldajale e-posti teel: kristin.piik@rtk.ee ja oma asutuse koolitusjuhile.

KONVERENTSI KONTAKT: Kadri Kont-Kontson (e-post: kadri.kont-kontson@rtk.ee; telefon: +372 663 1956).

​[1] Konverents viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna “Haldusvõimekus” programmi “Inimressursi koolitus ja arendamine” raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ning riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.